tamil quotes on love

tamil quotes on love

தமிழ் காதல் கவிதைகள்

 • உன்னைக் காணும் முன்னே உன் நேரத்தை மறக்க முடியுமா?
 • உன்னைப் பேச வேண்டும், உன்னைப் பார்க்க வேண்டும், உன்னைக் காத்துக் கொள்ள வேண்டும்!
 • உன்னைப் பார்க்கும் சன்முகம் போன்றது, உன்னைக் கண்டால் மகிழ்ச்சி அடைகிறது.
 • நீரும் என் மனமும் ஒருபோதும் இணையவில்லை.
 • காதல் பேசும் மொழியில் உனக்குத் தெரியாமல் போகும்.
 • உன் சுவாரஸ்யத்தைப் பேசுவது மட்டுமே நான் கூறுவேன், அதுவே என் கவிதை.
 • காதல் பாத்திரங்கள் வேறுபட்டவை ஆனால், என் மனம் உனதுக்கு மட்டுமே அருளியது.
 • உனது பார்வை என் மெல்லிய துன்பத்தை மறக்க மாட்டாய்.
 • உன்னைப் பார்க்கும் போது என் மனம் அழுதுகொண்டிருக்கும்.
 • நீர் விழித்து செல்லும் போது, என் மைதானம் அழுதுகொள்ளும்.
 • உன்னைப் பற்றி என்னையே மறக்க முடியாது.
 • உன்னைக் காணும் முன்னே என் உயிருக்கு ஒரு துணிவு இருக்கும்.
 • நீ மழையாகவும், என் முத்தமாகவும் இருக்கிறாய்.
 • நீரைப் பார்க்கும் போது என் உயிர் வாழ தொடங்கும்.
 • உன்னை மட்டும் நான் காண வேண்டும், மற்றவைகளை முழுமையாக மறந்துவிட வேண்டும்.
 • உன் கண்கள் என் முகத்தை மட்டும் அழுதுகொள்வது என்னவென்றால், அதுவே நான் நீயாகவே இருக்கிறேன்.
 • நான் உன்னை வாழ வைக்கிறேன், உன் முதல் முதலான சுவாரஸ்யத்திற்குள்.
 • உன்னை மட்டும் நான் விரும்புவது போல

Love Quote For Him in Tamil

அவனுக்கான 30 காதல் மேற்கோள்கள் இங்கே உள்ளன:

 • அவன் நானே என்று மட்டுமே நினைத்து வருவான்.
 • அவனை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைகிறேன், அவனைப் பற்றி மட்டுமே நினைத்து வருவாள்.
 • அவன் என்று மட்டும் அழகாக இருக்கிறான்.
 • அவன் என்னை மறந்துவிட முடியாத இனியவன்.
 • அவனுக்கு என்னை நான் எப்போதும் விரும்புகிறேன்.
 • அவன் உன் இதயத்தைப் பற்றிய ரகசியங்களையும் அடைக்கும்.
 • அவன் என் மெல்லிய உணர்வுகளை அடைக்கும்.
 • அவன் உன்னை அழைத்துவரும் போது, என் மனம் மகிழ்ச்சியாக அழுதுகொள்ளும்.
 • அவன் இதயத்தில் நிறைய ரகசியங்களை வைத்திருக்கிறான், அவன் உன்னைப் பற்றி அதே முன்னெடுத்துக்கொள்ளும்.
 • அவன் உன் முகத்தைப் பார்த்தபோது, முகத்தின் மூச்சுகள் மறக்காதவையாகும்.
 • அவனை மட்டுமே நான் அழைத்துக்கொள்ள முடியும், அவன் பார்க்கும் மற்றவைகளை மறந்துவிட முடியாது.
 • அவன் உன் உயிருக்கு அட்பாதையாக இருக்கிறான்.
 • அவனை மட்டுமே நான் அழைக்க முடியும், அவன் முழுமையாக மறந்துவிட முடியாது.
 • அவன் உன்னை மட்டும் விரும்புகிறான், மற்றவைகளை மறந்துவிட முடியாது.
 • அவன் எனக்குக் காதல் என்றும் கூறுவான், அதுவே என் உயிருக்குள் இருக்கும்.
 • அவன் நீயாக இருக்கிற சுவாரஸ்யம் என் வாழ்க்கையைப் புகழப் படுத்துகிறது.
 • அவன் என் மனதை அடைத்துக்கொள்ளும்.
 • அவனுடன் இருக்கும் உறவு அழகாக இருக்கிறது.
 • அவன் நீயாக இருக்கிற அழகு எனக்குப் புகழாகும்.
 • அவன் நானே என்னை மறந்துவிட முடியாத அன்பானவன்.
 • அவன் உன் கண்களில் என் வாழ்க்கை அழகாக இருக்கிறது.
 • அவனை மட்டுமே நான் அழைத்துக்கொள்ள முடியும், மற்றவைகளை மறந்துவிட முடியாது.
 • அவன் நீயாக இருக்கிற அழகு எனக்குப் புகழாகும்.
 • அவன் நீயாக இருக்கிற மெல்லிய தூய மரங்கள் என் மனதை அழுதுகொள்ளும்.
 • அவன் என் முதல் முதலான மகிழ்ச்சியாகும்.
 • அவன் எனக்குக் காதல் என்றும் கூறுவான், அதுவே என் வாழ்க்கைக்குள் இருக்கும்.
 • அவன் நானே என்னை மறந்துவிட முடியாத அன்பானவன்.
 • அவன் நீயாக இருக்கிற மெல்லிய உணர்வுகள் என் மனதை அடைக்கும்.
 • அவன் உன் மனதைப் பார்த்துக்கொள்ளும் போது, என் உயிருக்குள் ஒரு மிதமான மகிழ்ச்சி ஏற்படும்.
 • அவன் உன் பேச்சை கேட்கும் போது, அழகாக இருக்கிற அன்பு மொழிகள் மனதை மயங்காது.

Romantic Quote For Him in Tamil

 • நீயே என் வாழ்க்கையின் அழகான பக்கம்.
 • உன் கண்களில் அழகான அற்புதங்கள் இருக்கின்றன.
 • நீயும் என் உயிருக்கு உரிய அழகு.
 • உனக்கு என் உணர்வுகள் அனைவருக்கும் மேலானவை.
 • உன் அன்பு என்னை உயிர்ப்படுத்துகிறது.
 • உன் மொழிகள் என் இதயத்தை மிஞ்சுகின்றன.
 • எனக்கு உண்டாக்கின்ற உயிர் நீயே.
 • நீ உன் அழகையும் காதலையும் மட்டுமே அரசிக்கின்றன்.
 • உன் மனம் என்னைப் பற்றி சொல்லும்போது, என் மனம் மயங்கினது.
 • நீ என் உயிர் போன்றவன் அல்ல, உன் உயிர் தான் எனக்குள் நடந்துவிடும்.
 • உன் நடுநிலை எனக்கு மரியாதையானது.
 • உன் முதல் முதலாவது முகம் எனக்கு தோன்றுகின்றது.
 • என் வாழ்க்கையில் என்னை மகிழ்ச்சி ஏற்படுத்தும் ஒருவன் உன் எழுச்சி மட்டுமே.
 • உனக்குப் பிடித்த என் மனம் முழுக்கும்.
 • உன் அன்பு எனக்கு வாழ்வில் ஒரு அர்த்தம் கொடுக்கின்றது.
 • உன் அன்பு என் உயிரை மெல்ல வலியுறுத்துகிறது.
 • உன் மனம் என்னை மயங்குகின்றது.
 • உன் அன்பு எனக்கு மழையாக வருகின்றது.
 • உன் காதல் என்னை மாற்றுகின்றது.
 • நீ என் மனதை முழுவதும் ஆற்றிவிட்டாய்.
 • உன் சுவாசம் எனக்கு அர்த்தம் கொடுக்கின்றது.
 • உன் கண்கள் என் மேகமானது.
 • நீ என் உயிருக்கு ஏற்ற பக்கம்.
 • உன் அன்பு எனக்கு ஒரு மழையாக வருகின்றது.
 • நீயே என் மனதை மிகுந்தது.
 • என் மூச்சுக்குள் உன் உணர்வுகள் நடந்துவிடும்.
 • நீயும் நானும் ஒன்றான அன்புக்காதல்.
 • உன் சொர்க்கம் எனக்கு மரியாதை கொடுக்கின்றது.
 • உன் முகம் என்னை தின்புகின்றது.
 • என் அன்பு மட்டுமே உன்னிடம் உள்ளது.

Romantic Quote For Her in Tamil

 • நீ என் மென்மையான அன்புக்காரி.
 • உன் சொர்க்கம் எனக்கு மரியாதை கொடுக்கின்றது.
 • என் மெல்லிய மெல்லிய அன்பு நீங்கள்.
 • உன் நாட்கள் என் வாழ்க்கையை அழிக்கின்றன.
 • உன் அழகு எனக்கு தெரியும் போது உனக்கு என் உயிருக்கும் தெரியும்.
 • என் மெல்லிய மெல்லிய அன்பே, உன் சொர்க்கம் என்னை வாழ்க்கையில் வெளிப்படுத்துகிறது.
 • உன்னை காணும் போது என் உடல் மிகுந்து புதைக்கின்றது.
 • உன் மணமான நீர் என் மேகத்தை அலைக்கின்றது.
 • என் அன்பு மட்டுமே உன்னிடம் உள்ளது.
 • உன் கண்கள் மான்மத்துள்ள நெருப்பான அரங்குகள்.
 • உன் கூன்று வாழ என் இருதயம் போதும்.
 • நீயே என் அழகுக்காரி மறக்க முடியாதது.
 • உன் நாகம் என் மனதை விரட்டுகின்றது.
 • உன் அன்பே, என் உயிரே நீயே!
 • உன் சொர்க்கம் வெளியிடும் தீபமாக உள்ளது.
 • என் இதயம் நீயை அழகாக்கும்.
 • உன் அழகு எனக்கு வலிமையான மழை போன்று இருக்கின்றது.
 • உன் நேசம் உன்னைத் தான் உயர்த்துகிறது.
 • நீ என் வாழ்க்கையின் அமைதி.
 • உன் நடுக்கத்தில் இருக்கும் மோகம் என் மனதை முதலில் அழைத்துவிடுகின்றது.
 • உன் முகம் எனக்கு பழக்கம் போடுகின்றது.
 • உன்னைத் தான் என் வாழ்க்கையின் அர்த்தம்.
 • நீ என் உலகம் எனக்குள் புதிதாக உள்ளது.
 • உன் மனம் எனக்கு தேவையான அண்ணான்.
 • என் மனம் நீண்ட நேரத்தில் உன்னை காணும் போது உயிர் தெரியும்.
 • உன் பெருமை அனைவருக்கும் அரியது.
 • நீ என் உயிர் அனைவருக்கும் விருப்பத்தை அளிக்கின்றாய்.
 • என் உள்ளம் நீயைப் பெற்றேன் என்று உன்னைக் கூறுவேன்.
 • என் மென்மையான கண்கள் நீங்கள் என் உள்ளத்தைக் காணும்போது பூமியில் வாழும் அழகுகளைக் கண்டுபிடிக்கின்றன.
 • என் உள்ளம் உன்னைக் கொண்டதே என் முழுமை.

Love Quotes and Love Status in Tamil

 • உன்னையும் நானே உணர்கின்றேன், உன்னைப் பற்றி என் உயிர் அன்பு அறிவதில்லை.
 • உன் மனம் உனக்கு விருப்பமான உணர்வை தரும்.
 • உன் மெல்லிய மெல்லிய அன்பே, நீ உயிராக வாழ உனக்கு என் வாழ்க்கை என்னை வாழ்க்கையில் சிறந்த காரணமாக்கும்.
 • உன் அன்பு என்னை மட்டும் உனக்குள்ளே உள்ளது.
 • என் மென்மையான அன்பு நீங்கள், எனக்கு என் வாழ்க்கையை அழிக்கின்றன்.
 • உன் மணமான நீர் என் மேகத்தை அலைக்கின்றது.
 • என் அன்பே, என் உயிரே நீயே!
 • நீ என் மென்மையான கண்கள் என்னை மூடிவிடும்.
 • உன் கண்கள் மான்மத்துள்ள நெருப்பான அரங்குகள்.
 • என் மெல்லிய மெல்லிய அன்புக்கும், உன் சொர்க்கம் என்னை வாழ்க்கையில் வெளிப்படுத்துகிறது.
 • நீ என் உணர்வை வல்லானாக்குவாய், நான் உனக்கு முழுமையான உணர்வை வல்லானாக்கின்றேன்.
 • உன் நாகம் என்னை மயக்கிவிடுகின்றது.
 • உன் சொர்க்கம் எனக்கு மரியாதை கொடுக்கின்றது.
 • என் மெல்லிய மெல்லிய அன்பே, உன் சொர்க்கம் என்னை வாழ்க்கையில் வெளிப்படுத்துகிறது.
 • உன் நாட்கள் என் வாழ்க்கையை அழிக்கின்றன.
 • உன் அழகு எனக்கு தெரியும் போது உனக்கு என் உயிருக்கும் தெரியும்.
 • உன் பூமியே என் மேகமாக மாறுகின்றது.
 • என் மனம் நீயை அழகாக்குகின்றது.
 • உன் நேசம் உன்னைத் தெரியும்.
 • நீ என் முழுமையான அன்பு.
 • உன் நடுக்கத்தில் இருக்கும் மோகம் என் மனதை முதலில் அழைத்துவிடுகின்றது.
 • என் மனம் நீயை பெற்றேன் என்று உன்னைக் கூறுவேன்.
 • நீ என் உலகம் எனக்குள் புதிதாக உள்ளது.
 • உன் மனம் எனக்கு தேவையான அண்ணான்.
 • என் மனம் நீண்ட நேரத்தில் உன்னை காணும் போது உயிர் தெரியும்.
 • உன் பெருமை அனைவருக்கும் அரியது.
 • நீ என் உயிராக வாழும் போது உன்னைப் பற்றி என் உயிர் அன்பு அறியும்.
 • என் உள்ளம் நீயைப் பெற்றேன் என்று உன்னைக் கூறுவேன்.
 • என் மென்மையான கண்கள் நீங்கள் என் உள்ளத்தைக் காணும்போது பூமியில் வாழும் அழகுகளைக் கண்டுபிடிக்கின்றன.
 • என் உள்ளம் உன்னைக் கொண்டதே என் முழுமை.

FAQs

காதல் மேற்கொள்ளும் மெய்ஞ்ஞானம் என்ன?

காதல் மேற்கொள்ளும் மெய்ஞ்ஞானம் என்பது ஒரு மனமேயான உணர்வு அல்லது உடனடியாக நினைவு அல்லது மனநிலை ஆகியவற்றை விவரிக்கும். இது காதலின் உயிர் மேற்கொள்ள உதவுகின்றது மற்றும் அதன் மூலம் மனதை மிஞ்ச உதவுகின்றது.

காதல் மேற்கொள்ளும் மென்பொருள் என்ன?

காதல் மேற்கொள்ளும் மென்பொருள் ஒரு உறுதியான அன்பு, உறவை குறிக்கும் மனம் மற்றும் பொருள் என்பது. இது துணிவு, பங்கேற்ற நிலையில் இருக்கும் அன்பையும், மனதையும் ஒப்படைக்கும்.

காதல் மேற்கொள்ளும் மென்பொருளின் வகைகள் என்ன?

காதல் மேற்கொள்ளும் மென்பொருளின் வகைகள் பலமும் வல்லுனர்களுக்கு பொருந்தும். காதல் மேற்கொள்ளும் மென்பொருள் கேள்விகள், நலன்கள், பொருள் அல்லது நிலைகளைக் கொண்டு வந்தாலும், இருவருக்கும் அன்புடன் இருக்க வேண்டும். காதலின் மென்பொருள் வல்லுனர்களுக்கு விருப்பம், பாதுகாப்பு, அரசனாக உள்ளதாக இருக்கலாம்.

Similar Posts